KODEKS NOVINARJEV ČASNIKA FINANCE Z INTERNIMI PRAVILI FINANČNEGA NOVINARSTVA

PREAMBULA

Časnik Finance se zavzema za:

 • preglednost: pomembno moramo pripomoči k odpravljanju informacijske asimetrije;
 • izhodiščno enakopravnost gospodarskih subjektov na trgu: pri odpravljanju informacijske asimetrije imamo v mislih predvsem tiste, ki jih lahko taka asimetrija najbolj prizadene - male podjetnike in delničarje;
 • za tržno gospodarstvo, ki mora biti ustrezno regulirano, da se zagotovita čim večja informacijska simetrija in demokracija. Le ob ustrezni regulativi imajo lahko vsi gospodarski subjekti enake izhodiščne možnosti za uspeh in bogatenje;
 • pomoč svojemu občinstvu, da lahko laže bogati, in to pošteno oziroma legalno.

Časnik Finance preži na:

 • nehigienična poslovna (npr. insajderstvo) in politična dejanja (npr. korupcija): nehigienično je težko opredeliti, a večinoma so zadeve povsem jasne in razvidne. Če zadeva ni povsem jasna, je naloga časnika Finance, da sproži diskusijo tako v uredništvu kot javnosti;
 • neučinkovitost oziroma neučinkovite voditelje: če so menedžerji kakega podjetja ali tudi politiki neučinkoviti, imajo lastniki podjetja in davkoplačevalci pravico, da to izvedo. Dolžnost novinarja Financ pa je, da to objavi.

Uredniška politika časnika Finance je:

 • čim bolj tekoče obveščati občinstvo o dogodkih in mnenjih, ki vplivajo na njihov posel;
 • braniti načela svobode objavljanja informacij in pravico do izražanja mnenj;
 • celostno predstaviti dogodke;
 • izogibati se rasni, spolni, starostni, verski, etnični in geografski diskriminaciji ter diskriminaciji, povezani s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom in socialnim položajem;
 • opravljati delo natančno, vestno in v skladu s kodeksom časnika Finance z internimi pravili finančnega novinarstva.

KODEKS NOVINARSKEGA DELA

1. Novinar časnika Finance pridobiva informacije iz različnih virov: tiskovnih konferenc, sporočil za javnost, drugih medijev, intervjujev, finančnih poročil družb, spletnih strani, drugih informatorjev ter drugih uradnih in neuradnih virov.

2. Novinar časnika Finance mora preveriti točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake mora priznati in v časopisu čim prej popraviti.

3. Novinar časnika Finance mora pri objavljanju informacij poskušati pridobiti podatke in izjave z vseh strani, na katere se te informacije nanašajo. Osebi, o kateri piše, mora vedno omogočiti, da pojasni svojo plat zgodbe. Če mu to iz objektivnih okoliščin ne uspe, na to ustrezno opozori v prispevku. Informacije preveri pri več virih, po možnosti uradnih (zakoni in druga pravila, sodni register, objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uradne evidence pristojnih organov .). Informacije preverja tudi pri neuradnih virih. Če mu to iz objektivnih okoliščin ne uspe, na to ustrezno opozori.

4. Novinar časnika Finance lahko ob posvetovanju z urednikom objavlja neuradne, nepotrjene informacije ali ugibanja, vendar mora na to opozoriti v prispevku.

5. Novinar časnika Finance navadno navede vir informacije. Če vir informacije ne izda uradno ("on the record"), se lahko novinar z njim dogovori o anonimnosti (.off the record.). V tem primeru na to ustrezno opozori v prispevku.

6. Novinar časnika Finance ščiti svoje vire, zato lahko zavrne pričanje pred sodiščem in razkritje vira informacij.

7. Intervjuji, objavljeni v časniku Finance, so lahko na željo intervjuvanca avtorizirani, vendar ta svojih izjav vsebinsko ne sme spreminjati. Izjave v člankih in anketah so avtorizirane le izjemoma. Vir ima pravico do avtorizacije le svoje izjave, ki je vsebinsko ne sme spreminjati.

8. Prispevki novinarja časnika Finance smejo biti vsebinsko spremenjeni ali predelani le z njegovo vednostjo in ob posvetovanju z urednikom. Prispevki so podpisani. Če prispevek pripravlja več novinarjev, je lahko podpisan kot prispevek centralne redakcije Financ (C. R.).

9. Vsi prispevki novinarjev časnika Finance so lektorirani. Če pri lektoriranju nastanejo nenamerne (vsebinske) napake, bodo v skladu z internimi pravili časnika Finance ustrezno popravljene. Sporočila za javnost, pisma bralcev in odzivi na prispevke praviloma niso vsebinsko preverjeni in lektorirani - so taki, kakršne smo prejeli.

10. Novinar časnika Finance se mora izogibati plačevanju informacij in biti previden pri tistih, ki v zameno za informacije pričakujejo kakršnekoli ugodnosti.

11. Novinar časnika Finance ne sme zamolčati pomembnih informacij, ki jih je zbral, ali ponarejati dokumentov.

12. Novinar časnika Finance pripravlja avtorske prispevke. Če informacijo pridobi iz drugega medija, na to ustrezno opozori.

13. Novinar časnika Finance zbira podatke v skladu z etičnimi normami novinarstva. Pri tem se izogiba nedovoljenim načinom pridobivanja podatkov. Izjemoma je to dovoljeno, ko zaradi objektivnih razlogov in interesa obveščanja javnosti do informacij ni mogoče priti drugače. Te razloge predstavi občinstvu.

14. Novinarski prispevki časnika Finance so ločeni med informativnimi in komentatorskimi žanri. Razlika med informativnimi in komentatorskimi novinarskimi prispevki je jasno razvidna. Tudi prispevki zunanjih avtorjev so jasno označeni. Komentarji zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva časnika Finance.

15. Odzivi zunanjih avtorjev na prispevke so objavljeni po presoji uredništva, v skladu z zakonom o medijih. Odziv ne sme biti daljši od prispevka oziroma dela prispevka, na katerega se nanaša. V isti izdaji hkrati z odzivom ni objavljen tudi komentar uredništva ali odgovor nanj.
Objava popravka prispevka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od njegove objave.

16. Kakršnikoli posegi v izvorno fotografijo, razen za jasno označene fotomontaže, infografike in drugo grafično opremo, niso dovoljeni. Vsi posegi so usklajeni z urednikom ali urednikom fotografije.

17. Če je novinar časnika Finance kakorkoli vpleten v dogodke, o katerih poroča, mora to razkriti oziroma se kot novinar izločiti. Novinar časnika Finance lahko o dogodkih, v katere so vpleteni njegovi zakonski ali zunajzakonski partnerji in sorodniki, s katerimi vzdržuje tesnejše stike, poroča le izjemoma ob posvetu in z dovoljenjem urednika.

18. V prispevkih novinarjev in stalnih sodelavcev časnika Finance ne navajamo akademskih nazivov.

INTERNA PRAVILA FINANČNEGA NOVINARSTVA

19. Vsebina časnika Finance v papirni in internetni obliki je namenjena zgolj splošnemu obveščanju. Informacije nikakor ne pomenijo nasveta ali priporočila časnika Finance, bralci pa se pri sprejemanju naložbenih ali drugih odločitev ne morejo zanašati zgolj nanje. Pred sprejetjem takih odločitev se morajo bralci posvetovati z ustreznimi pooblaščenimi strokovnjaki. Časnik Finance ne prevzema odgovornosti za kakršenkoli dogovor, pogodbo ali transakcijo, ki bi jo bralci sklenili s tretjo stranjo na podlagi ali v zvezi z informacijami, pridobljenimi v časniku Finance. V času, ki je pretekel od pisanja prispevka, do trenutka, ko je prispevek na voljo bralcem, se lahko informacije spremenijo. Časnik Finance ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, objavljenih v papirni ali internetni obliki poslovnega dnevnika Finance.

20. Članki in komentarji, objavljeni v časniku Finance, se ne štejejo kot priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, razen če je to posebej označeno z grafičnim elementom:


V tem primeru mora novinar zagotoviti, da je vsebina prispevka v skladu z 8. členom sklepa o izdelavi in posredovanju raziskav, študij, ocen, priporočil ter predlaganju naložbenih strategij.
Interpretacija prispevkov je stvar lastne presoje bralcev, uredništvo za to ne odgovarja.
Če novinar časnika Finance dvomi, da je prispevek priporočilo, o tem obvesti dežurnega urednika, ki pred objavo sprejme končno odločitev.
Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarja za prispevke zunanjih avtorjev, objavljene v svojih edicijah (tiskanih in elektronskih). Prav tako ne odgovarja za priporočila tretjih oseb, o katerih poročamo, in jih ne šteje za priporočilo časnika Finance za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Za priporočila zunanjih oseb veljajo enaka pravila kot za stalne sodelavce časnika Finance.
Časnik Finance, d. o. o., prav tako ne odgovarja za ustna priporočila oseb, ki sodelujejo pri delu uredništva.

21. Novinar časnika Finance je lahko lastnik finančnih instrumentov, vendar lastništvo ne sme vplivati na njegovo pisanje. Če je le mogoče, ne piše o finančnih instrumentih, katerih lastnik je. O tem presodi urednik, novinar pa ga mora na to opozoriti.
Lastniški portfelji novinarjev časnika Finance so javno objavljeni na spletni strani ( http://www.finance-on.net/portfelji ) in se ažurirajo. Nakupno ali prodajno naročilo finančnega instrumenta mora novinar sporočiti takoj ob oddaji naročila.
Poročanje o sklenjenih poslih ne velja za finančne instrumente, ki so izdani zunaj EU in s katerimi se ne trguje v EU.

22. Novinarji analitiki časnika Finance pri finančnih analizah (če je mogoče) razkrijejo vire podatkov in pojasnijo metodologijo izračuna. Za izračune uporabljajo mednarodno uveljavljene metode finančne analize in vrednotenja ter lastne metode, ki so pojasnjene v prispevku. Novinarji v prispevku navedejo morebitne zadržke do uporabljenih podatkov.
Izvorni podatki, ki so uporabljeni za analizo (finančna poročila družb .), so objavljeni po presoji uredništva.
V izjemnih okoliščinah in ob posvetu z urednikom novinar časnika Finance ne razkrije avtorja analize, vendar bralce na to posebej opozori; pojasni tudi razloge in svoje morebitne zadržke.
Če je novinar lastnik analiziranih finančnih instrumentov, izdanih v EU, to omeni na koncu članka.
Izdajateljev pred objavo praviloma ne obveščamo o izdelavi lastnih analiz, sicer je to treba razkriti v prispevku.

23. Vir in avtorstvo grafične opreme člankov (tabele, grafi, sheme, fotografije, fotomontaže, infografike, izseki .) sta, če je mogoče, jasno označena. V analitični grafični opremi (tabele in grafi) je praviloma označen tudi datum objavljenih podatkov.

24. Novinarji časnika Finance objavljajo aktualne analize. Predhodne so omenjene v prispevku ali pa je povezavo do njih mogoče najti prek spletne strani. Uredništvo časnika Finance presodi, katere analize in v kakšnem obsegu bodo objavljene v tiskani izdaji in katere na spletnih straneh.

25. Za zunanje avtorje finančnih analiz veljajo enaka pravila kot za novinarje časnika Finance. Če zunanji avtor ne želi razkriti, ali je lastnik analiziranih finančnih instrumentov, je prispevek objavljen le ob presoji uredništva o pomembnosti objave. Če podatka o lastništvu analiziranih finančnih instrumentov zunanjega avtorja ni mogoče pridobiti, je to jasno označeno.
Za finančne analize zunanjih avtorjev s kapitalskih trgov zunaj EU določila o razkrivanju lastništva analiziranih finančnih instrumentov ne veljajo.

26. Če je Časnik Finance, d. o. o., ali z njim povezane pravne osebe, lastnik kapitalskega deleža javne družbe, o kateri poročamo, je to posebej označeno.

KONFLIKTI INTERESOV

27. Prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih besedil ter opravil v časniku Finance ni dovoljeno.

28. Oglasna sporočila, plačane objave in oglasi so v časniku Finance jasno ločeni od novinarskih prispevkov in ustrezno označeni (oglas, promocijski članek .).

29. Novinar časnika Finance nima vpogleda v trženjske dejavnosti Časnika Finance, d. o. o. Vsi drugi zaposleni v Časniku Finance, d. o. o., so seznanjeni s tem kodeksom, zato pri svojem delu upoštevajo njegova določila, spoštujejo avtonomijo uredništva in ne vplivajo na delo novinarjev.

30. Novinar časnika Finance se izogiba sprejemanju daril, uslug ali nagrad in drugih ugodnosti, ki jih ponujajo posamezniki, podjetja, javne institucije in oglaševalci, v vrednosti nad pet (5) tisoč tolarjev ali 20 evrov. Novinarji se lahko, če je nujno pri pripravi prispevka ali zbiranju informacij in z dovoljenjem urednika, udeležijo organiziranih potovanj. To pa ne sme vplivati na morebitno poročanje o dogodku.
Dodatne aktivnosti in zaposlitve novinarja časnika Finance ne smejo biti v konfliktu z novinarskim delovanjem in splošno uredniško politiko. Novinar časnika Finance se izogiba delu v politiki, državnih uradih ali drugih javnih institucijah.

31. Novinar časnika Finance ne sme zlorabljati informacij o finančnih dogodkih, ki jih dobi pri svojem delu, za osebne interese.

SPLOŠNE ETIČNE NORME

32. Novinar časnika Finance pri svojem delu upošteva etična priporočila svetovnih novinarskih organizacij in načela uredniške politike.

33. Novinar časnika Finance spoštuje pravico posameznika do zasebnosti. Poseg v posameznikovo zasebnost je dovoljen, če za to obstaja javni interes ali gre za javno osebnost.

Kodeks časnika Finance velja za besedila, grafične elemente, fotografijo in zvok.

Kodeks časnika Finance upošteva svetovno priznana etična merila novinarskega poročanja, zakon o medijih, zakon o trgu vrednostnih papirjev in direktivo EU o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji.Peter Frankl,
direktor in odgovorni urednik
 
 
V Ljubljani, 25. februarja 2005