Oglasno sporočilo

Pomen področij varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari za uspešno delovanje podjetja

Čas branja: 5 min
20.12.2019  05:00  Dopolnjeno: 20.12.2019 11:36
Za uspešno delovanje podjetja so potrebne nenehne aktivnosti na »temeljnih področjih«, kot so proizvodnja, storitve, marketing, prodaja, razvoj, finance itd., ki jim zaposleni namenjajo večino delovnega časa oz. energije. Marsikje zaradi tega pogosto zmanjka časa za reševanje nekaterih, na prvi pogled manj pomembnih področij, ki pa so lahko ključnega pomena za dolgoročen obstoj podjetja. Med ta področja zagotovo sodita področji varnosti in zdravje pri delu ter varstva pred požarom.
Pomen področij varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari za uspešno delovanje podjetja

Izredni dogodki – nezgode pri delu, požari

Izredni dogodki so lahko realnost v vsakem podjetju. Na žalost je lahko »cena, ki nastane zaradi podcenjevanja, zanemarjanja ali pomanjkanja osveščenosti na račun preventivnega delovanja,« včasih zelo visoka. Prav zato je potrebno nameniti varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari veliko pozornosti in nenehno bdeti nad ustreznim izvajanjem vseh določil ter aktivnosti v povezavi s tem, saj se le tako lahko učinkovito preprečuje nastanke izrednih dogodkov

Posledice izrednih dogodkov imajo več razsežnosti, izpostavimo lahko poškodbe, invalidnost in smrt ljudi, materialno škodo, škodljive vplive na okolje itd. Za ilustracijo si natančneje oglejmo ekonomski vidik posledic takih dogodkov, ki jih lahko razčlenimo na naslednje skupine:

 • neposredna materialna škoda na objektih, opremi, izdelkih itd.
 • stroški zaradi izpada delovnih procesov (zmanjšani prihodki, izguba naročnikov itd.)
 • stroški povezani z bolniškim staležem delavcev (zamenjave odsotnih, regresni zahtevki ZZZS)
 • odškodninski zahtevki oz. tožbe delavcev in drugih oškodovanih subjektov (višine le-teh danes dosegajo že vrtoglave višine, privedejo lahko celo do zaprtja podjetja)
 • višje zavarovalne premije itd.

Preventivno delovanje

Tveganje za nastanek izrednih dogodkov in njihove posledice lahko bistveno zmanjšamo s preventivnim delovanjem in ustrezno pripravljenim ukrepanjem ob pojavu le teh.

Žal preventiva velikokrat izhaja le »dejavnikov prisile«:

 1. zakonodaje, ki ureja ta področja oz. postavlja pred podjetja določene zahteve na področju preventivnega delovanja (sodelovanje strokovnih delavcev, izdelava varstvene dokumentacije, varstveni pregledi, meritve, usposabljanja itd.)
 2. odgovornosti in kazni v premerih neurejenosti področij (inšpekcija) oz. ob izrednih škodnih dogodkih; nanašajo se na podjetja (denarne kazni) in odgovorne delavce (denarne in tudi zaporne kazni)

V podjetjih, kjer se zavedajo vseh razsežnosti te problematike, je preventiva sestavni del njihovega delovanja, zato vanjo vlagajo znatna sredstva (finančna, kadrovska, materialna itd.).

Reševanje problematike v praksi

Podjetja lahko rešujejo to problematiko s svojimi strokovnimi službami (predvsem večja, z industrijsko dejavnostjo) ali z zunanjimi strokovnjaki (manjša in srednja podjetja). Logika je podobna kot pri računovodskih in pravnih področjih, področjih varovanja in čiščenja objektov ter podobnih storitvah, ki jih v podjetjih opravljajo zunanji izvajalci (»out sourcing«). Ta način je vedno bolj smiseln predvsem zato, ker postajajo področja vedno bolj kompleksna. Določa jih obsežna in spreminjajoča se zakonodaja, visoke kadrovske zahteve (izobražen in usposobljen kader), zahtevna in draga oprema, različna pooblastila, dovoljenja, akreditacije itd.

Delodajalec mora zaposlenim zagotoviti varno delovno okolje, ki je skladno z zahtevami zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu

V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev in drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi mora zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe.

Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take tehnološke procese, ki bodo zagotavljali izboljševanje stanja in višjo raven VZD ter bodo vključeni v vse dejavnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu veljavno zakonodajo zlasti tako, da:

 • opravljanje nalog varnosti pri delu poveri strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela;
 • delavce obvešča o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo;
 • delavce usposablja za varno in zdravo delo ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu;
 • z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja (mikroklima, osvetljenost, prepih, hrup, zaprašenost, plini ...) preverja ustrezne delovne razmere;
 • z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu; preglede opravi podjetje, ki ima pridobljeno pooblastilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme;
 • izdela načrt promocije zdravja na delovnem mestu, za promocijo pa mora zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja; promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev;
 • delavcem zagotavlja osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu.

Ob vseh tveganjih in zakonskimi zahtevami je dobra odločitev, da področje VZD prepustite uveljavljenim strokovnjakom.

V sektorju Varstveni inženiring družbe Aktiva varovanje d.d. izvajamo celovite storitve na področju VZD. Te na področju tehničnih ukrepov zajemajopreglede delovne opreme, meritve električnih inštalacij in strelovodov ter preiskave škodljivosti delovnega okolja (hrup, osvetljenost, mikroklima).

Izdelujemo tudi vso varstveno-tehnično dokumentacijo iz VZD (ocene tveganja, navodila za varno delo, elaborate itd.) ter izvajajo teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih.

Kot zunanji pooblaščeni strokovni delavci za področje VZD pri naročnikih kompleksno urejamo področje VZD v skladu z veljavnimi predpisi (svetovanje, organizacija, nadzor, sodelovanje z inšpekcijo, izdelava dokumentacije, vodenje evidenc itd.).

Delodajalec mora zaposlenim zagotoviti varno delovno okolje, kar vključuje tudi pravico do varstva pred požarom

Delodajalec mora izvajati predpisane ukrepe varstva pred požarom. V ta namen izda pooblastilo za izvajanje vseh ali določenih ukrepov varstva pred požarom osebi, ki je lahko:

 • zaposlena pri delodajalcu, če izpolnjuje prepisane pogoje
 • zunanji izvajalec, ki ima na podlagi predpisov predhodno pridobljeno pooblastilo uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Imetnik pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je neposredno odgovoren delodajalcu.

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za:

 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom;
 • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

V sektorju Varstveni inženiring podjetja Aktiva varovanje d.d. na področju varstva pred požarom kot pooblaščeni zunanji izvajalec ukrepov varstva pred požarom izdelujemo varstveno-tehnično dokumentacijo iz VPP (elaborate oz. načrte požarne varnosti, ocene požarne ogroženosti objekta, požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije …). V okviru sklenjene pogodbe celovito urejamo področje VPP kar zajema svetovanje, organizacijo, nadzor na področju opreme, naprav in sredstev za VPP, usposabljanj, ukrepov VPP, dokumentacije, sodelovanje z inšpekcijskimi službami itd.). Prav tako izvajamo vsa potrebna usposabljanja iz VPP (osnovna, za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, za izvajalce požarnega varovanja).

Na tehničnem področju ob vsem navedenem opravljamo tudi vzdrževanja in servisiranja gasilnih aparatov in hidrantov ter meritve strelovodnih in električnih inštalacij.

Zaupajte le zanesljivim strokovnjakom, ki za vas opravljajo storitve varstvenega inženiringa 24 ur na dan na celotnem območju Slovenije.

V sektorju Varstveni inženiring podjetja Aktiva varovanje d.d. izvajamo storitve s področja Varnosti in zdravja pri delu ter Varstva pred požarom na celotnem območju Republike Slovenije. Pridobljena imamo vsa predpisana pooblastila pristojnih ministrstev, naši strokovnjaki pa so stalno prisotni v poslovnih enotah v Mariboru, Murski Soboti in Ljubljani, dosegljivi 24 ur na dan preko varnostno nadzornega centra Aktiva varovanje d.d.. Vse storitve opravljamo z lastnim kadrom raznovrstnih strok (požarne varnosti, varnosti pri delu, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, kemije itd.). Storitve izvajamo z ekipo lastnih izkušenih strokovnjakov z ustreznimi strokovnimi izpiti že od leta 1990. Danes imamo, več kot 600 rednih naročnikov, na področju gospodarstva in celotnega javnega sektorja.

FINANCE
Komu in za koliko so v NLB že znižali plače: sledijo velika odpuščanja?

Lahko zaradi poslabšanja gospodarske slike pričakujemo nova pogajanja za ceno srbske Komercijalne banke in ali je že kakšna sprememba...

FINANCE
Times: znanost postaja jasna – zaprtje držav ni več pravo zdravilo 168

Vrhunska znanstvenika opozarjata, da zaradi korone ni potrebe po politični odločitvi o nadzoru ljudi in sledenju državljanom

FINANCE
Kako močno se bo stresel trg nepremičnin? 12

Korona bo vsekakor skrčila povpraševanje, na trg pa hkrati potisnila nekaj nove nepremičninske ponudbe.

FINANCE
Kakšen je predlog za Kurzarbeit, vsakemu polnoletnemu vavčer za dopustovanje v Sloveniji! 11

Kaj še pride v novi sveženj pomoči za ublažitev posledic epidemije zaradi koronavirusa, kdaj bo pred poslanci