Davčni obračun za leto 2018 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
 
Čas branja: 6 min
22.02.2019  14:26
Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je treba izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.
Davčni obračun za leto 2018 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Obveščaj me o novih člankih:  

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju organizacije), ki imajo dejanske prihodke in odhodke, morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat na leto zaključiti ter uskladiti dejansko stanje s knjigovodskih stanjem za tiste postavke, ki so vključene v bilanco stanja. Podlaga je realni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Po treh mesecih po koncu poslovnega leta morajo organizacije sestaviti letno poročilo. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta, kar ne velja za samostojne podjetnike.

Pomembne so naslednje postavke uskladitve premoženja:

 • vrednotenje zemljišč, zgradb – metoda nabavne (izvirne) vrednosti ali metoda revalorizacije ter na koliko časa se preverjata tržna in knjigovodska vrednost,
 • določanje amortizacijskih stopenj – davčno priznane ali določitev lastnih stopenj glede uporabe v življenjski dobi in izkoriščenosti osnovnega sredstva,
 • investicijska ali naknadna vlaganja – tekoči stroški ali vlaganja in povečanje vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva,
 • finančne naložbe – metode vrednotenja ter okrepitve in oslabitve,
 • zaloge – odpisati ali oslabiti,
 • terjatve do kupcev – oslabitve po internih usmeritvah, odpisi zaradi neizterljivosti ali zastaranja.

Kateri računovodski odhodki (stroški) niso davčno priznani?

V zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (dalje ZDDPO-2), ki velja za vse organizacije, so opredeljeni:

 • davčno nepotrebni odhodki (29. člen ZDDPO-2), kot so: odhodki, ki niso v skladu z dejavnostjo, niso običajni za poslovno prakso, imajo značaj privatnosti,
 • davčno nepriznani odhodki (30. člen ZDDPO-2), kot so: kazni in zamudne obresti zaradi nepravočasno ali premalo plačanih davčnih obveznosti, donacije, podkupnine, pogostitev zaposlenih, tanka kapitalizacija, prikrito izplačilo dobička družbenikom, ki so v lastništvu od 25 odstotkov ....,
 • začasne razlike davčno nepriznanih odhodkov (32. člen ZDDPO-2), kot so: stroški rezervacij, presežek računovodskih stroškov amortizacije glede na davčno priznane stroške in stopnje, oslabitev poslovnih terjatev in oslabitev finančnih naložb, ki so vrednotene po nabavnih vrednostih; stroški se ob oblikovanju ne priznajo, vendar se priznajo, ko se aktivnosti realizirajo (poraba rezervacij, plačilo oslabljenih terjatev, koriščenje amortizacije v daljšem obdobju ali ob prodaji finančne naložbe).

Odkrivanje napak iz oddanega obračuna v prejšnjem letu

Pomembno je, ali je napaka bistvena ali ne ter ali vpliva na davčni obračun in na javno objavo ter sprejemanje poslovnih odločitev. Zato so pomembne odločitve, ko se napaka ugotovi ali se popravljajo že oddani davčni obračuni oziroma se napake vključijo v tekoči obračun leta 2018. Pomembna je opredelitev bistvenosti ali nebistvenosti napake glede povečanja prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, obračuna davka. Usmeritev je treba določiti v pravilniku o računovodstvu oz. sklepu podjetnika.

Davčne olajšave v davčnem obračunu za leto 2018

 • splošna in osebne olajšave – samostojni podjetniki,
 • pokrivanje davčne izgube – 50 odstotkov vrednosti davčne osnove,
 • 100 odstotkov olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • 40 odstotkov za vlaganja v neopredmetena sredstva (NS) in opredmetena osnovna sredstva (OOS),
 • zaposlovanje invalidov (50 odstotkov oz. 70 odstotkov, če je oseba 100-odstotni invalid od višine bruto plače invalida in ne prispevki delodajalca),
 • zavezanec, ki je sam invalid – mora imeti registriran s. p. in ne sme zaposlovati. Olajšava je v višini 30 odstotkov oz. 60 odstotkov, povprečne plače v Republiki Sloveniji, če ima odločbo, da je 100-odstotni invalid; olajšava se obračuna za vsak mesec opravljanja dejavnosti,
 • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (20 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za čas prakse),
 • za prostovoljno pokojninsko zavarovanje (2.819,09 evra na zaposlenega, če so bile premije tudi v letu 2018 plačane),
 • za donacije (0,3 odstotka od davčno priznanih prihodkov (DPP) za nepridobitne dejavnosti in 0,2 odstotka od DPP za kulturne namene (društva, ustanovljena za javne interese) in varstvo pred naravnimi nesrečami,
 • določene razvojne podpore, ki se končajo od 2018–2020 ali ugodnosti za investicije in nova delova mesta v ekonomski coni (Primorska regija)(70 odstotkov bruto bruto plače zaposlenega (BBP) in 70 odstotkov v nove investicije; organizacija mora olajšave vrniti v treh letih (male organizacije po 55. členu ZGD-1) ali petih letih (srednje in velike organizacije po 55. členu ZGD-1), če se projekt prej prekine,
 • zaposlovanje brezposelnih oseb (pred 26. letom in nad 55. letom, če so bile prijavljene na ZRSZ vsaj šest mesecev v višini 45 odstotkov bruto plače; pogoj je, da niso bile zaposlene pri organizaciji ali njenih povezanih oseb v zadnjih dveh letih, in povečanje števila zaposlenih, hkrati je treba skleniti pogodbo za nedoločen čas; olajšava traja dve leti.

Za katere nabave opredmetenih osnovnih sredstev ne moremo uveljaviti olajšave ?

 • zemljišča, zgradbe,
 • pisarniško pohištvo (regali, police, klime ipd.),
 • naložbene nepremičnine,
 • osebni avtomobili (razen na električni in hibridni pogon),
 • transportna sredstva in avtobusi (EVRO VI),
 • vlaganja v tuja OOS ...

Prenos neizkoriščenih olajšav v prihodnja davčna obdobja

Olajšave, ki jih organizacija ima, lahko koristi do višine davčne osnove, ki jo ugotovi v davčnem obračunu.

So olajšave, ki se lahko prenašajo, in to so:

 • vlaganje v raziskave in razvoj in investiranje v NS in OOS, katerih neizkoriščena vrednost se lahko prenese v naslednjih pet letnih davčnih obdobij in
 • 0,2 odstotka donacije, katerih neizkoriščena vrednost se lahko prenese v naslednja tri letna davčna obdobja.
Gospodarske družbe morajo obračunati in plačati davek od dohodka pravnih oseb po stopnji 19 odstotkov.
Samostojni podjetniki so obdavčeni po letni dohodninski lestvici za leto 2018.
Avtorica prispevka je Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Članki
Članki Times: Vlada premierke Mayeve z denarjem snubi laburiste, da bi podprli dogovor za brexit 3

Britanska vlada razmišlja o različnih poteh, kako bi zagotovila dovolj podpore, da bi parlament podprl izstopni dogovor, ki bi VB...

FINANCE
Članki
Članki OECD občutno poslabšal napovedi, Italiji letos napoveduje recesijo 2

OECD je tokrat izdal vmesno napoved – to pomeni, da je pripravil napovedi le za največje članice, so pa med njimi trije iz peterice...

FINANCE
Članki
Članki Bruselj predlaga, da za davčne spremembe ne bi bilo več potrebno soglasje 16

Tako bi po oceni evropske komisije lahko zagotovili učinkovitejše in bolj demokratično odločanje na tem področju

FINANCE
Članki
Članki Vse, kar ste želeli vedeti o evropskih volitvah, pa niste imeli koga vprašati

Maja bomo evropski državljani spet volili poslance v evropski parlament; dokončnih odločitev o slovenskih kandidaturah še ni, smo pa...

FINANCE
Članki
Članki V VB odmeva pravno mnenje, ki ga vidijo kot dokaz proti sporazumu o brexitu 6

Kaj je premierka Mayeva včeraj izposlovala od EU, česa pa ne ... in kaj je iz tega izluščil državni pravobranilec Geoffrey Cox okoli...

PRO
Članki
Članki Junaki časa so skladi!

Slovenci radi varčujemo in izbiramo varne in preproste načine, zato pri večini finančni presežki ležijo v depozitih, še bolj pogosto...