Najboljša letna poročila za leto 2017 imajo: Petrol, ELES, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec in AIPA

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
lestvica   dodaj
podjetja   dodaj
upravljanje podjetij   dodaj
Naj letno poročilo   dodaj
Petrol dodaj
 
Čas branja: 7 min
21.11.2018  20:00  Dopolnjeno: 23.11.2018 14:15
Najboljše letno poročilo med subjekti javnega interesa ima Petrol, med velikimi družbami Eles, med srednjimi oziroma malimi družbami Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec ter med drugimi organizacijami AIPA
Najboljša letna poročila za leto 2017 imajo: Petrol, ELES, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec in AIPA
Foto: Aleš Beno

Obveščaj me o novih člankih:  
lestvica   dodaj
podjetja   dodaj
upravljanje podjetij   dodaj
Naj letno poročilo   dodaj
Petrol dodaj

Letos 19. leto podeljujemo nagrade najboljšim letnim poročilom. Ocenjevala in točkovala jih je strokovna komisija. V ospredju nagrajencev so nefinančno poročanje, timska priprava poročila in prizadevanje za mednarodno prepoznavnost njihovih letnih poročil.

Najboljše letno poročilo med velikimi družbami za leto 2017 (med subjekti javnega interesa po ZGD): Petrol, d. d.

Najboljše letno poročilo v analizi poslovanja in načrtih za leto 2017: Petrol, d. d.

Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola: »Da je skupina Petrol sposobna doseči dobre poslovne rezultate tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah, je eno izmed glavnih sporočil letnega poročila. Zaradi našega zavedanja, da lahko gospodarsko-politični položaj vpliva na poslovanje podjetja, na Petrolu veliko pozornosti namenjamo analizi trgov, na katerih delujemo, in predvsem proučevanju najrazličnejših oblik tveganj, ki bi lahko v kakršnikoli meri ali obliki vplivala na naše poslovanje. Sprotno spremljanje dogajanj na trgih, na katerih poslujemo, nam omogoča prilagajanje novonastalim razmeram, še preden se te oblikujejo, kar se kaže v našem uspešnem poslovanju. Preglednost poročanja je osnovna zaveza Petrola. Letno poročilo se prepleta v okviru dveh zelo zahtevnih gospodarskih panog – energetike in trgovine. To so izjemno kompleksna področja, ki so glavni izzivi globalne skupnosti v prihodnje. Skupina Petrol se je kot prva energetska družba v Sloveniji zavezala k trajnostnemu razvoju. Svojo vlogo pri udejanjanju te strateške zaveze razumemo v dvojnem pomenu. Po eni strani osnovno dejavnost izvajamo z veliko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja, po drugi strani pa s poslovnimi programi in produkti aktivno spodbujamo trajnostno preobrazbo širše družbe.

Vrednote skupine Petrol potrjujejo našo zavezo k odgovornemu poslovanju, ki vodi k dolgoročno uspešnemu ekonomskemu delovanju, ob sočasnem odgovornem odnosu do naših deležnikov in okolja. Letno poročilo smo znotraj Petrola pripravili kontroling, računovodstvo in korporativno komuniciranje, pri oblikovanju pa sodelujemo še z zunanjo agencijo.«

Najboljše letno poročilo med velikimi družbami, ki po ZGD niso subjekti javnega interesa: ELES, d. o. o.

Aleksander Mervar, direktor, ELES: »V široki skupini ključnih zaposlenih družbe ELES, naših strokovnjakov, med katerimi so predstavniki vodstva ter vseh ključnih služb in področij delovanja družbe ELES, smo najprej dogovorili, katere naše aktivnosti v letu 2017 so v največji meri vplivale na ustvarjanje vrednosti in pomembno pripomogle k uresničevanju naših strateških ciljev do leta 2020. Te vsebine smo v letnem poročilu posebej poudarili. Pri izbiri informacij in pripravi vsebin smo upoštevali tudi nekatere ključne signale iz zunanjega okolja. Poročilo smo pripravili po usmeritvah trajnostnega in načelih celovitega (integriranega) poročanja. Prizadevali si bomo postati prepoznaven trajnosten poročevalec ne le v Sloveniji, ampak na področju dejavnosti prenosa električne energije tudi na širši evropski ravni.

V letošnjem letnem poročilu smo izvedli sledeče:

- povezali smo poslanstvo, vizijo in vrednote s temeljnimi dejavnostmi in ključnimi rezultati poslovanja,

- nakazali povezavo med upravljanjem tveganj ter našimi dejavnostmi za ustvarjanje vrednosti in

- vzpostavili celovit pristop k poročanju o izvajanju posameznih ključnih dejavnosti, s katerimi ustvarjamo vrednost na področju zanesljivega prenosa električne energije.

S tovrstnim poročanjem smo poudarili predvsem prihodnjo zavezo družbe ELES k trajnostnemu delovanju ter celovitemu poročanju, skladno z usmeritvami IIRC (International Integrated Reporting Council), kot to že počnejo nekateri naši evropski sektorski partnerji.«

Najboljše letno poročilo med srednjimi in malimi družbami (ki niso subjekt javnega interesa) za leto 2017: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o.

Jožef Dvorjak, direktor, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec: »Letno poročilo smo pripravili tako, da smo poleg prikaza zakonsko zahtevanih vsebin pokazali rezultate našega dela v preprosti in zanimivi obliki z jasno zgodbo za vse naše deležnike. Večinoma so sadovi našega dela otipljivi, kar nadzorno prikažemo v številčnem in besedilnem delu letnega poročila. Nekaterih učinkov dejavnosti Komunale, predvsem na področju družbene odgovornosti, ki jo prevzemamo v lokalnem okolju, se pač ne da izmeriti, zato naše letno poročilo že tretje leto spremlja tudi trajnostno poročilo, ki ga pripravljamo skladno z mednarodnimi smernicami Global Reporting Iniciative. Je dopolnitev in podpora osnovnemu delu letnega poročila s številnimi grafi, fotografijami in dodatnimi vsebinami neizmerljivega dela delovanja podjetja.

Priprave letnega in trajnostnega poročila smo se lotili timsko. Oblikovali smo delovno skupino, ki so jo zastopali predstavniki vseh naših delovnih področij, k sodelovanju smo povabili tudi zunanja sodelavca za koncept in urejanje ter oblikovanje, pripravili osnutek načrta s ključnimi vsebinami ter s skupnimi močmi in idejami ustvarili letno poročilo. Naši ključni deležniki so občani, podjetja, lastniki in zaposleni. Zavedamo se, da je trajnostna strategija, ki ji sledimo, v prvi vrsti namenjena nam samim. Naš predlog drugim podjetjem glede letnega poročanja: če proces vzamemo resno, lahko postane tudi dobro analitično orodje pri nadaljnji optimizaciji poslovanja ter vpeljavi dobrih poslovnih praks.

Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2017: AIPA

Gregor Štibernik, direktor AIPA, k. o.: »Nagrada za najboljše letno poročilo za AIPA pomeni zlasti priznanje za minulo delo. Po zahtevah novega zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (ZKUASP) smo se lani kot prva kolektivna organizacija v Sloveniji vpisali v poslovni register. Prav tako smo med prvimi kolektivnimi organizacijami v Sloveniji pridobili mednarodno uveljavljeni certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Pri pripravi letnega poročila uporabljamo zanesljive in trajnostne modele poročanja. Z njimi želimo seznaniti naše člane in nadzornike tako znotraj AIPA kot tudi zunanjo strokovno javnost. Ne nazadnje pa nas k ustrezni ravni poročanja zavezuje članstvo v številnih mednarodnih krovnih organizacijah. Ti vseskozi bedijo nad našim delovanjem, saj moramo izpolnjevati njihova stroga merila za članstvo. Prav zato menimo, da mora biti letno poročilo odlično pripravljeno, saj ne gre "za naše ogledalo" le v Sloveniji, temveč tudi v svetu.«

Najboljše računovodsko poročilo za leto 2017: Krka, d. d.

Najboljše letno poročilo za hitro poročanje za leto 2017: Krka, d. d.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, tovarne zdravil, d. d.: »Večji poudarek smo namenili predstavitvi poslovnega modela in tveganj ter posodobljeni petletni razvojni strategiji skupine Krka. Sistematično spremljamo poslovanje na vseh Krkinih trgih, vključno z uresničevanjem postavljenih poslovnih ciljev. Z enotnim principom priprave računovodskih izkazov Krke, d. d., Novo mesto in skupine Krka, ki jo poleg obvladujoče družbe trenutno sestavljajo še dve odvisni družbi v Sloveniji in 29 odvisnih družb v tujini, zagotavljamo učinkovitejše poslovno informiranje.

Priprava letnega poročila poteka vse leto, saj pripravljamo tudi medletna poročila. Pri tem gre za timsko delo in sodelovanje tako ekipe sodelavcev v obvladujoči družbi, vključno z upravo, kot tudi za redno sodelovanje s Krkinimi odvisnimi družbami. Imamo standardizirane interne poročevalske pakete, ki jih redno posodabljamo, in so temelj za spremljavo poslovanja.

V računovodskem poročilu prikazujemo temeljne računovodske izkaze, usmeritve, pojasnila, spremembe in posamezna razkritja. Vsako letno poročilo je vsebinsko in logično nadaljevanje poročila iz minulega leta z vključenimi novostmi.

V Krki se zavedamo, da je za vlagatelje zelo pomembno, da so čim hitreje seznanjeni z rezultati našega poslovanja. Ob tem pa moramo zagotoviti natančnost vseh podatkov, pridobitev revizorskega mnenja ter pripravo poročila v sodobni in preprosti obliki, prijazni zainteresiranemu uporabniku.«

Najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2017: Telekom Slovenije, d. d.

Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d.: »Skozi rdečo nit letnega poročila smo predstavili svojo zgodbo leta 2017, ki temelji na poenostavljanju naše ponudbe, osredotočenem, skrbnem in zanesljivem poslovanju ter celovitih in vrhunskih rešitvah. Ob pripravi vsebin letnega poročila izhajamo iz tega, da deležnikom zagotovimo čim bolj relevantne in transparentne informacije tako o našem poslovanju kot strateškem razvoju. Letno poročilo je naš ključen korporativni dokument, ki ga pripravljamo skrbno in temeljito. Ob začetku priprave letnega poročila pripravimo posebno delavnico za zaposlene iz vseh organizacijskih enot, da pomagamo z ustreznimi izhodišči in usmeritvami, na kaj naj bodo pri pripravi besedil za letno poročilo pozorni, nato pa ožja skupina vsa besedila pregleda, obdela in jih oblikuje v ustrezno zgodbo. Ta proces od zaposlenih zahteva veliko požrtvovalnosti in trdega dela, zato smo veseli, če naše delo opazi tudi strokovna javnost.«

Najboljše letno poročilo pri trajnostnem razvoju za leto 2017: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju za leto 2017: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Andrej Slapar, predsednik uprave, Zavarovalnica Triglav, d. d.: »V letnem poročilu smo želeli jasno izraziti naše krovno sporočilo, ki kaže okrepljen položaj Skupine Triglav v regiji in dodaten zagon, ki ga prinaša razvoj sodobne organizacijske kulture. Letno poročilo začnemo pripravljati že poleti. Ob standardu GRI GS se skladno z dobro mednarodno prakso opredeljujemo tudi do ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Pri pripravi poročila o trajnostnem razvoju za prejšnje leto smo upoštevali prepoznane interese naših deležnikov in pričakovanja, ki jih ima družba do zavarovalniške panoge in naše družbene vloge. Zainteresirane zato vabimo, da se ne omejujejo na poglavje Trajnostni razvoj, temveč spremljajo naše kazalnike skozi celotno vsebino. Poročilo je integrirano, sledi standardu GRI GS in ciljem SDG. Izpostavljenim vsebinam sta vtisnila pečat digitalizacija in prenova organizacijske kulture, ki gradi na sodelovanju, odprtosti za ideje in inovativnosti.

Uspešno uresničevanje poslovne strategije Skupine Triglav zahteva trden in zanesljiv sistem upravljanja tako matične družbe kot tudi skupine, ki vključuje 38 družb v šestih državah regije. V letnem poročilu v izjavi o upravljanju ga podrobno in pregledno prikazujemo, kar ima posebno informativno vrednost posebej za naše mednarodne investitorje, katerim dvotirni sistem upravljanja ni tako znan. V letnem poročilu in dodatno tudi v ločenem, zakonsko predpisanem poročilu, javnosti celostno in pregledno prikazujemo na ravni celotne skupine integiran sistem, ki nam prek vzpostavljenih procesov zagotavlja nadzorovan prevzem tveganj in s tem varno poslovanje.Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
OK & EN
Pri baterijah bo ELES (relativno gledano) največji prenosni operater v EU

V okviru projekta Sincro.grid načrtujejo deset megavatov baterij, v okviru projekta Nedo pa šest. Predvidene lokacije za baterije so...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Kitajci snujejo električno omrežje prihodnosti: povezali bi celine 2

V največji elektroenergetski družbi na svetu, kitajski SGCC, proučujejo zamisel o postavitvi medcelinskega elektroenergetskega omrežja....

OK & EN
Elektrika
Elektrika A. Mervar: zakaj stanje v slovenski elektroenergetiki ni zdravo 19

Končnim porabnikom električne energije smo dolžni pravočasno sporočiti, kaj jih čaka v prihodnosti, je zapisal v Delu direktor...

OK & EN
Elektrika
Elektrika ELES predstavil koncept razvoja polnjenja e-avtov 3

Uroš Salobir iz družbe ELES je predstavil koncept celostnega razvoja infrastrukture za množično polnjenje e-vozil. Imenovali so ga E8.

FINANCE
Članki
Članki Kaj ameriški volilni izid pomeni za tečaj dolarja, trgovinske spore in ameriško rast? 1

Demokrati so prevzeli večino v predstavniškem domu v ameriškem kongresu, medtem ko republikanci ohranjajo večino v senatu; pričakovati...

FINANCE
Članki
Članki BS opozarja: Obseg potrošniških posojil se je silovito povečal. Kaj se dogaja? 11

Česa ne bi smeli spregledati v priporočilih, ki jih je Banka Slovenije (BS) namenila tako bankam kot strankam in s katerimi ene in druge...

FINANCE
Je Trumpu uspelo zagnati rast z nižjimi davki ali jo poganja z dolgom? 6

To je vprašanje, ki se pojavlja ob svežih številkah o velikosti ameriškega proračunskega primanjkljaja, letošnjih projekcij...