Čas branja: 4 min
13.09.2007  07:00
Kako so obdavčene obresti z virom v Sloveniji, katerih prejemnik je slovenski rezident

Obresti spadajo med dohodke iz kapitala in so obdavčene s proporcionalno davčno stopnjo. So cedularno obdavčene, kar pomeni, da se obdavčujejo kot samostojni del dohodkov in se ne vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino. Tokrat se bomo osredotočili na davčno obravnavo izplačila obresti z virom v Sloveniji, katerih prejemnik je slovenski rezident. Med obresti, ki so obdavčene kot dohodek iz kapitala spadajo:

 1. obresti od posojil,
 2. obresti od dolžniških vrednostnih papirjev,
 3. obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov,
 4. dohodek iz oddajanja v finančni najem,
 5. dohodek iz življenjskega zavarovanja, ki vključuje tudi dohodek dodatnega pokojninskega zavarovanja in dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ter
 6. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti.

Obresti, ki so oproščene plačila dohodnine so določene v 82. členu ZDoh-2. Skladno s tem členom se dohodnine ne plačuje od:

 1. obresti iz naslova neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov;
 2. obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa;
 3. dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer smrti in se dohodek izplača zaradi smrti osebe;
 4. dohodka iz življenjskega zavarovanja, pri katerem:

  1. nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju,
  2. sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne vsote ena in ista oseba, in
  3. ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja pred potekom roka iz prve alinee te točke;

 5. obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki je sklenjena za obdobje najmanj petih let, razen obresti pri odstopu od te varčevalne pogodbe;
 6. 50 odstotkov zneska obresti na obveznice, ki jih je upravičenec prejel kot odškodnino v skladu z Zakonom o denacionalizaciji;
 7. obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad, ki se vodijo na posebnem transakcijskem računu rezervnega sklada in jih upravnik nalaga v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Prav tako se obresti, razen za obresti na posojila dana fizičnim in pravnim osebam, obračunane do 1. januarja 2005, ne obdavčujejo skladno s prvim odstavkom 149. člena ZDoh-2.

Davčna osnova in davčna stopnja

Pravila za določanje davčne osnove so opredeljena v 83. - 88. členu ZDoh-2 . V kolikor v ZDoh-2 ni drugače določeno, davčno osnovo predstavljajo dosežene obresti.

Skladno s 133. členom ZDoh-2 se seštevek davčnih osnov od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah zmanjša za 1.000 eurov. Navedeno pomeni, da morajo davčni zavezanci oddati napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU le, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, preseže znesek 1.000 eurov.

Izjema od zgoraj navedenega splošnega pravila za določanje davčne osnove je določena za:

 1. primere dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (84. člen)
 2. dohodke iz finančnega najema (85. člen)
 3. dohodke iz življenjskega zavarovanja (86. člen)
 4. obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti (87. člen) ter
 5. obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja (88. člen).

Davčna osnova od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in v drugih državah članicah EU, z ročnostjo daljšo od enega leta, je lahko enaka obrestim, obračunanim za obdobje davčnega leta, če se zavezanec rezident tako odloči in o tem obvesti banko ali hranilnico in davčni organ. Davčni zavezanec mora predložiti Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (obrazec DOHPREM št. 6) ob sklenitvi pogodbe o varčevanju oziroma vezavi denarnih sredstev, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena. Obrazec DOHPREM št. 6 je priloga 1 Pravilnika o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/2006).

Davčna osnova od dohodka iz finančnega najema je tisti del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice.

Pri dohodku iz življenjskega zavarovanja davčno osnovo predstavlja razlika med prejetim izplačilom in vplačilom (oz. seštevkom obročnih izplačil in obročnih vplačil). Vendar pa se, skladno z 2. odstavkom 149. člena ZDoh-2, dohodek, dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred 1. januarjem 2005, ne obdavčuje.

Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja so obresti, obračunane za obdobje od dneva pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. Višina obresti pa se določi po metodi enakomernega (konstantnega) donosa.

Dohodnina od obresti se, skladno s 151. členom ZDoh-2, za leto 2007 plačuje po 15-odstotni davčni stopnji, v prihodnjih letih pa po 20-odstotni stopnji in se šteje kot dokončen davek.

Izračun in plačilo dohodnine od obresti

Dohodnino od obresti mora izračunati plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja hkrati z obračunom obresti ali pa davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca.

Davčno napoved mora davčni zavezanec oddati, če prejme obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ali če mu obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji.

Dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, izračuna in plača na letni ravni in sicer na podlagi napovedi zavezanca. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU (obrazec DOHKAP št. 2), ki je priloga 8 Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/2006), mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če skupni znesek teh obresti v davčnem letu presega znesek 1.000 eurov. Davčni organ mora izdati odločbo o višini dohodnine do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji, mora davčni zavezanec vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti (obrazec DOHKAP št. 1) do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje. Davčni organ mora, skladno s 330. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), izdati odločbo o višini dohodnine od obresti v 30 dneh od dneva vložitve napovedi, davčni zavezanec pa mora davek plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.

Alenka Zaveršek je urednica podsistema TAX na portalu Tax-Fin-Lex

Preberite tudi:

04.10.2007
25.10.2007

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
FINANCE
Senica, Kitajec, Kostić, denarna piramida, tuji skladi – kdo maršira po slovenskih bankah?

Neverjetno, ampak prav v lastništvu bank se v zadnjih mesecih dogajajo največje spremembe

DRAŽBE
Članki
Članki Dražbe od Istre do Dalmacije: 33 apartmajev in hiš na hrvaški obali

Najcenejši apartma je naprodaj za 15 tisočakov.

Podjetnik
Ste vedeli, da je tudi podjetje lahko normiranec? Pojasnjujemo pluse in minuse normiranega d. o. o. 4

Pravila so podobna kot pri samostojnih podjetnikih, je pa zaslužek bolj obdavčen, če si hoče lastnik izplačati dobiček

FINANCE
Članki
Članki Šef parlamenta: Premierka Mayeva ne more še enkrat pred parlament z istim dogovorom 2

Theresa May bi šla še v tretje prosit parlament, naj podpre izstopni dogovor – in to deset dni pred uradnim datumom za brexit. Vendar...

AVTO
Novice
Novice Avtomobilski eksoti, ki so pridobili ali izgubili največ vrednosti

V luči ženevskega avtosalona so pri JBR Capitalu pripravili lestvici ženevskih avtomobilov, ki so naložbo lastnikov oplemenitili ali pa...

FINANCE
Banke: dogaja se, kot že dolgo ne 1

Kaj pa prihodnost? Ta se za banke ne zdi ravno svetla: digitalizacija, nova finančnotehnološka podjetja, banke brez poslovalnic

FINANCE
Banke uvajajo bančne pakete, kaj morate vedeti

Kaj morate proučiti, vedeti in na kaj biti pozorni, če razmišljate o menjavi banke

Posel 2030
Finance
Finance Kako za podjetje iztržiti čim več?

Nakupe in prodaje podjetij bodo v prihodnosti vse bolj krojili moderni mehanizmi določanja kupnine, ki so že uveljavljeni na zahodnih...

FINANCE
Prijazen intervju Vzajemne s Šabederjem, ki bo kot minister ukinjal dopolnilno zavarovanje. Naključje? 14

Direktor UKCL Aleš Šabeder pove tudi, kaj pričakuje od ministrstva za zdravje; no, morda bo pa lahko z nove funkcije »svojemu«...

FINANCE
Volitve za dekana EF: Metka Tekavčič ima tri izzivalce 9

Dekana bodo tokrat prvič volili tudi študenti

DRAŽBE
Članki
Članki TOP dražbe: stanovanja v Ljubljani, Novi Gorici in Kranju ter šest hiš pri Ajdovščini

Pregled najboljših dražbenih priložnosti od 25. do 31. marca.

FINANCE
Davčna tveganja pri izplačilih dividend holdingom 1

Pomembno davčno tveganje se pojavi, kadar holding prejete dividende kmalu po prejemu razdeli naprej do svojih lastnikov. Za upravičenega...