Določanje davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb

Čas branja: 4 min
17.05.2007  07:00
Preberite si, kaj je potrebno upoštevati pri določanju davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb

V skladu z 12. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDDPO-2) je davčna osnova dobiček, kot presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti rezidenta in nerezidenta v poslovni enoti v Sloveniji. Kot dobiček se šteje tudi dobiček poslovne enote, ki se pripiše poslovni enoti, oziroma za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali podobno dejavnost ali posle.

Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi tega zakona in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 10/2006). Priznavanje prihodkov je neposredni pogoj za priznavanje z njimi povezanih odhodkov (29. člen ZDDPO-2), če je dokazljivo, da so neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti, nimajo značaja privatnosti in so skladni z običajno poslovno prakso.

Treba je slediti določenim pravilom

Pri določanju davčne osnove pa je potrebno slediti tudi določenim načelom, oziroma pravilom:

 1. Prihodki in odhodki davčnega zavezanca, ki so že bili vključeni v davčno osnovo v tekočem ali preteklem davčnem obdobju, se ne vključijo v davčno osnovo v tekočem ali prihodnjih davčnih obdobjih (načelo enkratne obdavčitve).
 2. Če se nepriznani odhodki v preteklem davčnem obdobju izvzamejo iz davčne osnove, se lahko vključijo v davčno osnovo največ do zneska davčno nepriznanih odhodkov v preteklih davčnih obdobjih (13. člen ZDDPO-2).
 3. Davčni zavezanec je dolžan hraniti vso dokumentacijo o prihodkih in odhodkih, ki so bili vključeni v davčno osnovo oziroma so zniževali davčno osnovo.
 4. Razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, ki se vključijo v prihodke in davčno priznane odhodke, se vključijo v davčno osnovo v obdobju spremembe računovodske usmeritve (14. člen ZDDPO-2).
 5. Presežek iz prevrednotenja, ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij na višje poštene vrednosti in ga zavezanec prenese v preneseni čisti poslovni izid ali druge kapitalske postavke, se vključi v davčno osnovo v letu prenosa.
 6. Presežek iz prevrednotenja, ki se prenaša v preneseni poslovni izid in v davčno osnovo pri sredstvih, ki se amortizirajo, se prenaša v preneseni poslovni izid sorazmerno z obračunano amortizacijo.
 7. Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca med povezanimi osebami, ki jih opredeljuje 17. člen ZDDPO-2, se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva in storitve najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen, ki bi jih te osebe lahko dosegle na trgu med nepovezanimi osebami.
 8. Pri ugotavljanju odhodkov med povezanimi osebami se upoštevajo transferne cene med povezanimi osebami največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen, ki bi jih te osebe lahko dosegle na trgu med povezanimi osebami, v skladu s Pravilnikom o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/2006).
 9. Pri ugotavljanju obresti med povezanimi osebami (19. člen ZDDPO-2) se le - te priznajo do višine priznane obrestne mere v skladu s Pravilnikom o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/2006).
 10. Odhodki za oblikovanje rezervacij se priznajo v višini 50% oblikovanih rezervacij, kamor štejemo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravljanju storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade ter rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb. Pri črpanju rezervacij se priznajo le prihodki, do višine priznanih odhodkov za rezervacije (20. člen ZDDPO-2).
 11. Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev (21. člen ZDDPO-2), ki ne zajemajo aktivnih časovnih razmejitev, se priznajo v obračunanih zneskih, ki pa ne sme preseči dveh meril in sicer - en odstotek obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja, ali pa zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev. Odpis terjatev se prizna na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča ali na podlagi neuspešno zaključenega sodnega izvršilnega postopka, oziroma če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev ali če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik za dosego poplačila terjatev.
 12. Prevrednotenje finančnih naložb (22. člen ZDDPO-2) zaradi oslabitve se ne prizna, priznajo se le ob odtujitvi naložbe.
 13. Prevrednotenje dobrega imena (23. člen ZDDPO-2) se prizna v obračunanem znesku, vendar največ do zneska v višini 20 odstotkov vrednosti dobrega imena.

Ne pozabite na olajšave

Ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, pa lahko letos davčni zavezanec uveljavlja tudi naslednje davčne olajšave:

 1. Olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj (55. člen ZDDPO-2) v višini 20 odstotkov davčne osnove za nakup raziskovalno-razvojne opreme in storitev, če je iz internih aktov razvidno, da gre za raziskovalno-razvojno dejavnost podjetja, oziroma v višini 30 odstotkov davčne osnove, če gre za opravljanje dejavnosti na področjih države, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države do 15 odstotkov, ali 40 odstotkov, če gre za opravljanje dejavnosti na področjih države, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države za več kot 15 odstotkov. Uveljavljanje olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj ureja Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/2006). V skladu s 5. odstavkom 55. člena ZDDPO-2 pa zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, če so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
 2. Olajšave za zaposlovanje invalidov v višini 50 odstotkov plače te osebe, oziroma 70 odstotkov, če gre za zaposlitev invalida s 100 odstotkov telesno okvaro ali gluho osebo ali za zaposlitev invalida nad predpisano kvoto.
 3. Olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju v višini plačila posamezni osebi, vendar največ do 20 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
 4. Olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih delodajalec plača za delojemalce do maksimalne višine 2.390 eurov letno na zavarovanca, oziroma do višine davčne osnove davčnega obdobja.
 5. Olajšave za donacije upravičenim organizacijam po seznamu, ki ga bo izdalo Ministrstvo za finance, v višini 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega zavezanca in političnim strankam do višine trikratne povprečne mesečne plače zaposlenega pri zavezancu, oziroma do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Čeprav 60. člen ZDDPO-2 določa obdavčitev dobička s 20 odstotkov davčno stopnjo, se v skladu s 96. členom ZDDPO-2 v letu 2007 uporablja 23 odstotkov (prej 25 odstotkov) davčna stopnja, ki se z leti postopno približuje ciljni stopnji.

V skladu s 69. členom ZDDPO-2, se od dohodkov rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle opravljene preko poslovne enote, plačuje tekom leta akontacija davka po 15 odstotkov (prej 20 odstotkov) davčni stopnji.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
DRAŽBE
Članki
Članki Jankovićeve pisarne v središču Ljubljane na dražbi. Zakaj jih rubi tudi šef ATVP?

V sredini aprila na dražbi 300 kvadratnih metrov pisarn na Mestnem trgu 8. Kakšna je cena?

FINANCE
Članki
Članki Strmoglavljenje delnic Bayerja je posledica druge razsodbe o rakotvornosti glifosata

V primerjavi z včerajšnjim zaključnim tečajem je delnica Bayerja trenutno vredna 12 odstotkov manj

AVTO
Novice
Novice Turbulentno leto zarezalo v poslovanje BMW 3

Spremljamo letno tiskovno konferenco skupine BMW

FINANCE
Rok za Abanko: Pričakuje se boj med OTP in Apollom, v igri tudi Kostić? 5

Izteka se rok za oddajo nezavezujočih ponudb za Abanko

MOJEFIN
Razno
Razno (Znani Slovenci) Peter Florjančič: 'Za mojo dediščino ne bo prepira' 3

Najbolj znan slovenski izumitelj, ki je podpisan pod približno 400 patentov (43 jih je bilo realiziranih), je pred kratkim praznoval...

FINANCE
Banke uvajajo bančne pakete, kaj morate vedeti 17

Kaj morate proučiti, vedeti in na kaj biti pozorni, če razmišljate o menjavi banke

FINANCE
Korotansko naselje: zemljišče od otoka Man do podjetja Zemljariča in Ropa? 1

Nepremičninski projekt trojke Rop, Zemljarič in Rekar dobiva prve obrise

PRO
Članki
Članki Kakšni bodo novi davki?

Kakšni bodo novi davki? Kje namerava vlada popustiti pasove, razbremeniti delo in kje vas namerava na drugi strani zagrabiti za vrat? In...

TOP JOB
Delavci
TOP JOB
Rezultat sindikalnih pogajanj: povprečna bruto plača državnih uslužbencev prek dveh tisočakov 1

V povprečju so plače državnih uslužbencev za 28 odstotkov višje kot v zasebnem sektorju